Fake news: Telefonförsäljning förbjuds

Från okänd källa meddelas nu att all konsumentriktad försäljning och marknadsföring via telefon oavsett samtycke, blir förbjudet efter den 1 juli. Även SMS omfattas. Förbudsministeriet låter meddela att flera förbud är under beredning, men vill inte kommentera det enskilda förbudet.

Fake news: Uppåtgående rulltrappor avgiftsbeläggs

I samstämmiga rykten påstås att från och med 1 juli i år kommer uppåtgående rulltrappor inom Stockholms län att avgiftsbeläggas.
Priset kommer att motsvara kostnaden för att resa med SL.
Den praktiska hanteringen kommer även den att motsvara SL:s.
Särskilda rulltrappsvakter stationeras vid rulltrapporna.
Avgift för stillastående rulltrappor kommer ej att krävas.
Finns det då en risk att okynnesanvändningen av nödstoppen ökar?
Den nya avgiften innebär bland annat att SL-resenärer med avstigning vid stationer där trappor ej är ett alternativ, får dubbel kostnad.
Som en service kommer SL-resenärer kunna få rulltrappskostnaden inbakad i ordinarie färdbeviset.
Den officiella anledningen sägs vara finansiering av tätare serviceintervaller.
Därmed sänks frekvensen rusande rulltrappor.
Elaka tungor påstår att syftet är något helt annat.
Rulltrappsavgiften ska bidra till att täcka konsultkostnader inom Region Stockholm.
Det har inte varit möjligt att spåra källan för ryktet.
Ej heller har någon av de sökta beslutsfattarna velat yttra sig i frågan.
Tills vidare avskrivs det hela som ett falskt rykte.

Fake News: Förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren

Envisa rykten gör gällande att det finns ett starkt stöd bland beslutsfattande miljöivrare att införa ett totalt förbud mot plastbåtar och förbränningsmotorer i Mälaren.

Det hävdas att det inte är den vetenskapliga grunden som driver på. Förbudet ska i första hand ses som ett starkt ställningstagande för en bättre miljö. Förbudet skall även omfatta luftmadrasser och badleksaker av plast. Dock, fiskeredskap undantas.

Båtmaterialverket dementerar och meddelar att inga diskussioner förs angående plastbåtsförbud.

Fake News: Halkbekämpningen vinterkräkboven!

Från osäkra källor meddelas nu att fullt krig råder mellan forskarna kring vinterkräkets ursprung och smittvägar. Att smittan skulle vara luftburen tycks man överlag vara överens om, men inte om källan. En ytterlighetsfalang hävdar att det är halkbekämpningen för gångtrafikanternas fromma, som är den viktigaste källan för smittan. I sand och grus som återanvänds år efter år utan mellanliggande sterilisering ackumuleras smittor från avföring och uppkastningar. Dessa hamnar sedan med allt större effekt på de halkbekämpade offentliga platserna. Smittorna ”övervintrar” och ökar alltså i styrka vid återanvändningen. Området pendeltågsperronger skulle ur detta perspektiv vara speciellt intressant. Dock, från seriöst håll hörs att, denna dramatiska hypotes enbart syftar till ökade forskningsanslag och att en vetenskaplig grund saknas. Förhoppningsvis kommer detta infekterade område framöver att kunna beskrivas med väl underbygda fakta.